1 %

1

Sajtóközlemény 2013

Sajtóközlemény

Széchenyi 

Megújuló pedagógiai munka és környezet Bicske város óvodáiban

 

2013 / 01 / 07

 

Bicske Város Önkormányzata  pályázatot nyújtott be a TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú „Óvodafejlesztés” című könnyített elbírálású pályázati felhívásra.

Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Megújuló pedagógiai munka és környezet Bicske város óvodáiban” című, TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0097 jelű pályázatot a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága 34 575 280 Ft összegű  egyszeri, vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt Európai Uniós forrásból valósul meg, a támogatási intenzitás 100%. A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2013.01.07., a fizikai megvalósítás határideje 2014.07.06.

 

A pályázati támogatás biztosítja:

•a tornaszobák felújításával a mozgás, a testnevelés és sport rendezvények egészséges, esztétikus környezetben történő megtartásának feltételeit

•Szivárvány tagóvodánkban az udvari játékeszközök bővítését, játszó eszközök beszerzését

•József Attila utcai épületünk tornaszobájának teljes felújítását

•Kakas tagóvodánk tornaszobájának átalakítását, hogy több gyermekcsoport mindennapi használatára is alkalmassá váljon

•az óvodai környezet megújítását az óvodai eszközök fejlesztésével

•a továbbképzéseken való részvétellel a pedagógusok szakmai tudásgyarapítását, a módszertani kultúra fejlesztését, a szakmai megújulást

•az előadásokkal, rendezvényekkel a szülők és óvodapedagógusok közötti tudatos nevelőpartneri viszony mélyítését

•a családi programokkal az óvoda és a szülői ház közötti kapcsolat erősítését, a generációk, nagyszülők–szülők–gyermekek tevékeny együttlétének megélését

•a nevelő munkán keresztül az óvodások harmonikus személyiségfejlődését

•a városon belüli közösségek kialakulásának elősegítését.

Célunk, hogy Bicske városában e fejlesztéssel még jobb óvodai ellátást biztosíthassunk gyermekeinknek és a családoknak.

Magyarország megújul

 

Beiratkozás 2013-2014

ÓVODAI BEÍRATÁS

A 2013/2014-es nevelési évre: 

 

Beíratás ideje: 2013. május 6.-7.-én (8-16 óráig)

Hevesi Judit - Óvodapszichológus

Hevesi Judit ÓvodapszichológusHevesi Judit vagyok. Hivatásom pszichológus, mentálhigiénés szakember és gyógypedagógus. Szakmai ismereteim bővítése, a tanulás, része az életemnek.

Bicske város óvodáinak pszichológiai munkáját látom el, mely nagy örömet jelent számomra.  

Az óvodapszichológus munkájának célja a kisgyermekek egészséges személyiségfejlődésének segítése a szülő, a gyermek és pedagógusa szoros együttműködésével. 

Tevékenységem egyik része a szülői konzultáció, amikor a szülő keres meg kérdéseivel. Ezek lehetnek nevelési kérdések, beilleszkedési, beszoktatási, otthoni vagy óvodai magatartási nehézségek, szólhat a szorongásról vagy a gyermeket ért váratlan vagy új (pl. testvérszületés) esemény feldolgozásával kapcsolatos elakadásokról. Iskolaérettséggel, iskolaválasztással kapcsolatos dilemmájukban is közösen kereshetjük a megoldást.

Tevékenységem másik fontos része az óvodapedagógusokkal folytatott konzultáció, mely kapcsolódhat egyetlen gyermek vagy az óvodai csoport problémájához. Feladatom a kapcsolattartás az intézmény segítő szakembereivel (gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, gyermekvédelmi felelős) is.

Mindkét tevékenységkörhöz hozzátartozik a csoportmegfigyelés, illetve egy gyermek megfigyelése a csoportban módszere.

A gyermekkel csak a szülővel megbeszélve, az ő kérésére kezdjük el az egyéni, terápiás jellegű foglalkozásokat. Az óvodai kiscsoportos foglalkozások az óvodapedagógus kezdeményezésével és szintén szülői tájékoztatással történnek. Szülői és óvodapedagógusi megbeszélések pszichológiai vonatkozású részein szívesen veszek részt. 

Szeretném érdeklődésüket ráirányítani a Pszichológiai faliújságra kifüggesztett, az óvodás korú gyermekek életéhez kapcsolódó, havonta frissített írásokra.

Első találkozáshoz időpont egyeztetésére van szükség, melyet személyesen a Szivárvány tagóvodában kedden 8-14 óráig, telefonon a 22/350-814 számon, a Kakas tagóvodában hétfőn 8-15 óráig, telefonon a 22/350-072 számon és a József Attila utcai tagóvodában szerdán 8-10 óráig, telefonon a 22/350-936 számon tudunk megbeszélni.

 

Hevesi Judit
Óvodapszichológus

Házirend

BICSKE VÁROSI ÓVODA

Szivárvány Tagóvoda

József Attila utcai Tagóvoda

Kakas Tagóvoda

HÁZIREND

2012.

 

Bicske Városi Óvoda

2060 Bicske, Árpád utca 13.

Szivárvány tagóvoda (székhely)

2060 Bicske, Árpád utca 13.

József Attila utcai tagóvoda

 2060 Bicske, József Attila u. 9.

Kakas tagóvoda

2060 Bicske, Rózsa utca 1.

                       

Kedves Szülők!


Bicske Városi Óvoda tagintézményei a város különböző pontjain:
szeretetteljes, biztonságot adó környezetben, jól felszerelt játszóudvarokkal működnek.

HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMUNK:
Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik
Óvodánkban a gyermekek nevelése a játékra épül, az egész nap folyamán életkori szükségleteik figyelembevételével változatos, vonzó játékos tevékenységek közben valósul meg.

Fejlesztési tartalmak: -           játék,            

                                      -           verselés mesélés,

-                     ének, zene, énekes játék, gyermektánc

-                     rajzolás, mintázás, kézimunka,

-                     mozgás,

-                     a külső világ tevékeny megismerése (hagyományápolás

matematikai tapasztalatszerzés),

-                     német nemzetiségi nevelés, hagyományőrzés a

kétnyelvű Ficánka csoportban.


A nevelési folyamat alapját az évszakok váltakozására a természeti környezet megszerettetésére, tiszteletére építjük.

A hétköznapokat kialakult hagyományaink szerint jeles napok, ünnepek színesítik.
Mindennapi munkánkban törekszünk a komplex nevelő hatás érvényesítésére.

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek integrált óvodai nevelését biztosítjuk.

 

Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák el, és törekedjenek a benne foglaltak betartására.

Bicske, 2013. december 7.

                                                                                             Köszönettel:

                                                                                                       Iványi Ferencné

                                                                                                          óvoda vezető

HÁZIREND

 1. 1.Adatok
 2. 1.1. Általános információk az óvodáról

8Az óvoda neve:                                                    Bicske Városi Óvoda

8Székhely címe:       Szivárvány tagóvoda                        2060 Bicske, Árpád utca 13.

8Tagépületei:          József Attila utcai tagóvoda            2060 Bicske, József A. u. 9. 

                                   Kakas tagóvoda                               2060 Bicske, Rózsa utca 1.

8Az óvoda fenntartójának neve:                          Bicske Város Önkormányzata

8Székhely telefonszáma:    Szivárvány tagóvoda             Árpád utca 13.           22/ 350 814

8Fax száma:                                                                                                           22/ 262 495

8A tagóvodák telefonszáma: József Attila utcai tagóvoda József Attila u. 9.    22/ 350 936

                                                  Kakas tagóvoda                  Rózsa utca 1.              22/ 350 072

8Az óvoda honlapja:                                  www.bicskevarosiovoda.hu

8Székhely e-mail címe:                              arpad@szivarvanyovoda.hu

8A tagóvodák e-mail címe:                        jozsef@szivarvanyovoda.hu

                                                                       ovi@kakasovi.hu

1.2.            A Házirend hatályba lépése

Bicske Városi Óvoda házirendje:

- jóváhagyásától a következő felülvizsgálatig hatályos.

 1. 1.3. Legitimáció
 2. 1.3. 1. Elfogadás módja

8A házirendet az óvodavezető készíti el, a Szülői Szervezet véleményezi, a Nevelőtestület tagjai fogadják el, és ekkor lép hatályba.

8Az Óvoda és a család együttműködésének alapja, hogy a szülők támogassák,

    segítsék az óvodai közösségi élet rendjének megszilárdítását.

8A házirend előírásai mindenki számára kötelező érvényűek

2. Az óvodai munkarenddel kapcsolatos szabályok

    vA nevelési év meghatározása:

Az óvodában a nevelési év: szeptember 1-től - augusztus 31-ig tart.

    v A napi nyitva tartás Árpád utca:

hAz óvoda hétfőtől- péntekig reggel 6.30 órától 17 óráig tart nyitva.

h6.30 órától - 7.00 óráig a gyermekek az ügyeletes csoportban

    gyülekeznek óvodapedagógus felügyelete mellett.

h7.00 órától - 16.30 óráig a gyermekekkel óvodapedagógus foglalkozik

    saját csoportjában.

h16.30-tól - 17 óráig – az ügyeletes óvodapedagógus összevont

    csoportban várja a gyermekükért érkező szülőket.

    v A napi nyitva tartás a József Attila utcai és a Kakas tagóvodában:

hAz óvoda hétfőtől- péntekig reggel 6.15 órától 17.15 óráig tart nyitva.

h6.15 órától - 7.00 óráig a gyermekek az ügyeletes csoportban

    gyülekeznek óvodapedagógus felügyelete mellett.

h7.00 órától - 16.30 óráig a gyermekekkel óvodapedagógus foglalkozik

    saját csoportjában.

h16.30-tól – 17.15 óráig – az ügyeletes óvodapedagógus összevont

                csoportban várja a gyermekükért érkező szülőket

v A nevelés nélküli munkanapok és a szünetek rendje:

hA rendeletben foglaltak alapján, óvodánk évente 5 alkalommal nevelés nélküli munkanapot tartAz óvoda dolgozóinak ekkor nyílik lehetősége a nevelőtestületi, alkalmazotti értekezletekre, szakmai, pedagógiai napokra, tanulmányi kirándulásokra.

hA nevelés nélküli munkanapok időpontját az óvoda legalább 7 nappal előbb köteles a szülővel közölni.

hHa a szülő a gyermeke elhelyezéséről a fenti napokon nem tud gondoskodni, az óvoda vezetője a Kakas tagóvodában ügyeleti ellátást biztosít.

hA nyári zárás idejéről legkésőbb február 15-ig a szülőket a hirdetőtáblán tájékoztatjuk. A zárás ideje: maximum 6 hét, mely alatt a szülő az ügyeletes óvodába kérheti gyermeke elhelyezését.

hA város óvodái – karácsony és újév között – ügyeleti rendben működnek.

3.Gyermekek az óvodában

   vA gyermek igénybe veheti az óvodát, ha:

 1. h  harmadik életévét betöltötte,

h felvételi körzetben lakik,

 1. h  egészséges és ezt orvos igazolja,

h harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy  minden három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

A gyermekek jogai 

h A gyerek joga, hogy képességének, érdeklődésének adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön.

hA nevelési intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék, oktassák, óvodai életrendjét életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki (játékidő, levegőztetés, pihenőidő, étkezés, testmozgás).

hNemzetiségi hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön (legalább 8 szülő együttes kérése alapján).

hA gyerek nevelése és oktatása az intézmény pedagógiai programja alapján történik, mely szerint az ismeretek közlését, tárgyilagosan és többoldalúan kell megvalósítani. Biztosítani kell a foglalkozásokon való részvételt.

hCsaládja anyagi helyzetétől függően külön jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére, térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben részben vagy egészben mentesüljön.

hÁllapotának, személyes adottságának megfelelő személyes ellátásban részesüljön.

hSzemélyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát a nevelési-oktatási intézmény tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat ugyanezen jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, valamint a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását.

hVallási világnézeti vagy más meggyőződését nemzetiségi önazonosságát tiszteletben kell tartani.

h A gyermek az intézmény eszközeit (játékok, foglalkozási, fejlesztőeszközök), berendezéseit,, felszereléseit ingyenesen, de rendeltetésszerűen használhatja, arra vigyáznia kell.

hÉletkorának és fejlettségének megfelelően a napirendben és a házirendben megfogalmazottak szerint vegyen részt saját környezetének és az általa használt játékok, eszközök, rendben tartásában.

 

vA gyermekek értékelésének rendje, szempontjai

hA gyermekek értékelését évente kétszer az óvodapedagógusok végzik, szükség esetén együttműködve a megfelelő szakemberekkel, melyről írásos feljegyzés készül.

hIskolai beíratást megelőzően minden gyermekről óvodai szakvélemény kerül kiállításra.

Kérdéses esetben, szükséges a Szakértői Bizottság vizsgálata.

Jutalmazás és fegyelmezés elvei, formái:

hA következetesség és a fokozatosság elvét alkalmazva, jutalmazásra dicséret és fegyelmezésre elmarasztalás, melynek formái: metakommunikáció, verbális kommunikáció, testi kontaktus (simogatás), egyéni és csoportos megbeszélés.

vA gyermek ruházata az óvodában:

        hKényelmes, réteges, tiszta. Legyen: tartalék ruhája, tornafelszerelése, pizsamája,

            váltócipője. A ruhadarabokat és a lábbelit kérjük a gyermek jelével ellátni!   

        hPapucs használatát a gyermek egészségvédelme és a baleset elkerülése érdekében

kérjük mellőzni!

   vÉrtékek az óvodában    

hBalesetveszélyes az óvodai élethez szükségtelen eszközöket kérjük, ne hozzanak a gyerekek az óvodába!

hA gyermekek által behozott tárgyakért, játékokért, értékekért és azokban bekövetkezett kárért az óvoda nem vállal felelősséget.

vA gyermek óvodába hozatala és elvitele:

 • Érkezéskor a gyermeket a szülő az óvónőnek adja át, távozáskor az óvónőtől vegye át.

      Amennyiben az óvónő nem tud a gyermek jelenlétéről, felelősséget nem vállalhat érte.

 • Kérjük a szülőket, a gyermek behozatalánál és elvitelénél, alkalmazkodjanak

      a kialakult napirendi szokásokhoz: Tartsák tiszteletben a foglalkozások rendjét, az

      étkezések idejét és a délutáni pihenőt.

 • A szülő a nyílt napok, a befogadás az értekezletek kivételével hosszabb ideig az

intézményben ne tartózkodjon. (pld: átadást követően, játszóudvaron) baleset-megelőzés érdekében.

 • Egyedül óvodába járó gyermek csak nagycsoportos lehet, akinek szülei ezt írásban

      kérik. Az óvoda elhagyása után a felelősség a szülőt terheli.

 • Gyermeket csak szülőnek vagy előzetesen írásban bejelentett, megbeszélt személynek

      adunk ki. Vitás esetekben csak a bírósági végzés vagy gyámügyi határozat alapján

      kijelölt személy viheti el a gyermeket az óvodából.

 • Alkoholos vagy egyéb befolyásoltság gyanúja esetén, a hatóság segítségét kérhetjük.
 • Gyermek az óvodában napi 10 óránál hosszabb ideig nem tartózkodhat.
 • Gyermeket az óvodából 17. 00  ill. 17.15 óráig az óvoda zárásáig kell haza vinni!
 • Óvodából való távozásnak minősül a szolgáltatáson való részvétel. A szülő kötelessége, hogy a szolgáltatás végén a szolgáltatótól vegye át gyermekét.
 • Az óvoda zárását követően –ott-maradó gyermekről- jegyzőkönyvet veszünk fel, melynek 1pld-át a szülőnek adjuk át, 3. alkalmat követően írásban értesítjük a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot.
 • A gyermekek biztonsága érdekében a bejárati ajtón, ill. kapun lévő tolózárat kérjük, minden esetben bezárni szíveskedjenek! Az óvodák bejáratai gyülekező után zártak.

vA gyermek megbetegedésével kapcsolatos teendők:

      hBeteg gyógyszert szedő gyermek, a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében,

          az óvodát nem látogathatja, gyógyulása után orvosi igazolással jöhet óvodába.

      h3 napon túli hiányzást, ha a hiányzás okát a szülő előzetesen nem jelentette be, orvosi

          igazolással igazolhat.

      hA gyermeknél észlelt fertőző betegséget vagy gyanút kérjük bejelenteni.

      hOtthonról hozott gyógyszert a gyermekeknek nem adunk be.(kivétel: a rendszeresen

          gyógyszert szedő - tartós beteg)

      hAz a gyermek, aki az óvodában lázas, hány, hasmenése van, vagy fertőző betegség

          tünetei észlelhetőek rajta, másnap csak orvosi igazolással hozható óvodába.

      hÉlősködők által okozott fertőzés esetén ( tetű, rüh) a gyermek csak a körzeti

         gyermekorvos vagy védőnő erre vonatkozó ( Fertőzés mentes) igazolásával jöhet

         óvodába.

     hFertőző bőrelváltozás gyanúja esetén szakorvosi igazolás (bőrgyógyász) szükséges az

         óvodába lépéshez.

     hA hiányzásokat minden esetben a szülőnek írásban kell igazolni!

vA gyermek egészségügyi védelmével kapcsolatos teendők:

     hA konyhában idegen személy nem tartózkodhat,

     hAz óvoda egész területén dohányozni tilos!

     hA csoportszobába, mosdóba a szülő – egészségügyi okok miatt – csak

         váltó cipőben mehet be.

vA gyermek étkezése az óvodában:

       hA gyermek az óvodában napi háromszori étkezésben részesül:

vAz ebédbefizetéssel és lerendeléssel kapcsolatos teendők:
       
hAz étkezési térítési díj, fenntartó által meghatározott.

      hA gyermek étkezési térítési díját a leadott szülői nyilatkozatok és a jogszabályi

           rendelkezések alapján, az óvodavezető állapítja meg.

       hA térítési díjak befizetése tárgyhó előre meghatározott időpontjában az emeleti

           irodában történik.( Pontos időpontja a hirdetőtáblán. )

       hSzülői igény esetén a térítési díjat a szülő utalással is kiegyenlítheti.

       hSzociális helyzetük alapján a családok étkezési térítési díjkedvezményt kérhetnek az

           önkormányzat Szociális Irodáján..   

       hAdott napi étel-rendelésre óvodánkban nincs mód.

       hAz étel megrendelése vagy lemondása a folyosón elhelyezett füzetbe, ill. telefonon

történik. Kérjük, hogy a szülő olvashatóan jegyezze be: a gyermek nevét, a lemondani

           ill. megrendelni kívánt napokat (dátum), az igényelt napot megelőzően reggel 9 óráig.
          Amennyiben erre nincs lehetősége, a megrendelést vagy lemondást, megelőző napon

reggel 9 óráig telefonon is bejelentheti.

       hMegbetegedés esetén az adott napi ebédet 11.30 óráig lehet az óvodából elvinni,

           ételhordóban. Étel elvitele csak a megbetegedés első napján lehetséges.

       hA gyermek hiányzása esetén, ha ezt a szülő nem jelenti be, az étel megrendelésre kerül!

      

4.Szülők az óvodában

Annak érdekében, hogy a gyermekeket a legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre.

Nevelési problémák, konfliktusok esetén kérjük, keressék fel az óvodapedagógusokat, vagy az óvodavezetőt, szükség esetén a pszichológust és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet.

A szülő kötelességei

nA szülő kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről.

nBiztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, tankötelezettségének teljesítését. A gyermek, abban az évben, amikor betölti az ötödik életévét, a nevelési év első napjától (szeptember 1.) óvodakötelessé válik, mely szerint napi négy órán keresztül óvodai nevelésben kell részesülnie.

nA fenti esetekben a gyermek részére nem szűnhet meg az óvodai nevelés a szülő bejelentése, befizetési kötelezettség elmulasztása, vagy igazolatlan hiányzás miatt. Amennyiben a szülő a gyermeket másik óvodába kívánja elvinni, akkor az új óvoda igazolását meg kell kérni. A visszajelzés hiányában értesíteni kell az illetékes hatóságot.

nA gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét. Ha az e bekezdésen foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a kormányhivatal kötelezi a szülőt kötelezettségének betartására.

nRendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, és részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg.

nTartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. 

 

A szülő jogai

nA szabad óvodaválasztás (állami, egyházi, magán)

nMegismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, intézményi házirendjét, és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. A házirend egy példányát a beiratkozáskor a szülőnek át kell adni.

nGyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, a gyerek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon.

nAz intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon.

nKezdeményezheti szülői szervezet, óvodaszék létrehozását, s abban tevékenyen közreműködhet.

nÍrásbeli javaslatát a nevelési-oktatási intézmény vezetője, a nevelőtestület, az óvodaszék, a pedagógus megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított tizenöt napon belül az óvodaszéktől legkésőbb a tizenötödik napot követő első ülésen érdemi választ kapjon.

nSzemélyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában.

nAz oktatási jogok biztosához forduljon.

vA szülő és az óvoda kapcsolattartása, fórumok:

h Óvodavezető, és helyettes elérhetősége 8.00 – 17.00 óráig ill. egyeztetés szerint a Szivárvány Tagóvodában. Tagóvoda vezetők elérhetősége: 8.00 – 16.00 óráig  ill. egyeztetés szerint József Attila utcai és Kakas Tagóvodában.

h Gyermekvédelmi felelősök elérhetősége naponta:12.00 – 13.00 óráig.

h Pszichológus elérhetősége: egyeztetés szerint                            

h Logopédus, gyógypedagógus elérhetősége egyeztetés szerint.

 • Szülői értekezletek és az óvodapedagógusokkal történő rövid, esetenkénti beszélgetések.
 • Nyílt napok, játszódélutánok, közös programok, kirándulások.
 • Az óvoda az előtérben elhelyezett falitáblán hirdetmény, eseménynaptár formájában és az óvoda honlapján közöl információkat a szülőkkel.
 • Az óvodai nyílt ünnepélyeket az óvoda nyitottsága érdekben a szülők szabadidejüktől függően látogathatják.
 • A beszoktatási-befogadási időben a szülőknek lehetőségük van a gyermekük megnyugtatása, beilleszkedése érdekében, az óvodapedagógusokkal megbeszélve, a csoportban tartózkodni.
 • A szülő igény szerint részt vehet az óvodai élet programjaiban, ha azt előzetesen az óvodapedagógussal megbeszélte, vagy az óvodavezetővel egyeztette.
 • A szülő információt csak gyermeke saját óvodapedagógusaitól, vagy az óvodavezetőtől kérjen.

vAz óvodába járás kötelezettségei, hiányzások:

h Az óvodába felvételt nyert gyermek indokolatlanul ne hiányozzon.

 • A Kt. értelmében „a gyermek abban az évben, amelyben az 5. életévét betölti a nevelési év kezdő napjától napi 4 órát köteles óvodai nevelésben részt venni.” A hiányzást igazolni kell.
 • Az óvodavezető felszólítja a szülőt, hogy gyermeke óvodába járásának tegyen eleget. Amennyiben a szülő a felszólításnak nem tesz eleget, úgy az óvodavezető az illetékes hatóságnál eljárást kezdeményez.

Hiányzások:

 • Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról, távol marad, mulasztását igazolnia kell.
 • A beteg gyermek, az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az óvodát. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek szüleit. A hiányzást orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát.
 • A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha aSzülői nyilatkozat” nyomtatványon igazolta.
 • Két hétnél hosszabb távolmaradást az óvodavezetővel kell egyeztetni.
 • A be nem jelentett távolmaradás igazolatlan hiányzásnak minősül.
 • Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult, a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon legalább hat órát az óvodában kell tartózkodnia. Az óvoda vezetője az első igazolatlan nap után írásban tájékoztatja a szülőt a mulasztás következményeiről.
 • A hiányzás igazolását a csoportok óvónői dokumentálják, és a mulasztási-naplóban nyilvántartják.

5.Szolgáltatások:
vAz óvoda nevelésen kívüli szolgáltatásai:

 • A szülők igény szerint az alábbi szolgáltatásokat vehetik igénybe:

Térítés mentesLogopédia, Pszichológia, Gyógypedagógia, Hitoktatás, Gyógytestnevelés

Önköltséges:         Népi gyermekjátékok, néptánc, Úszás, vízhez szoktatás, Kosár ovi, Sajtkukac, Gyermekszínház

A szolgáltatások szülői igény szerint módosulhatnak, ill. bővülhetnek.

6. A házirenddel kapcsolatos egyéb szabályok

6. 1. A nyilvánosságra hozatal formája és módja
A házirendet minden nevelési év első szülői értekezletén az óvodavezető ismerteti a szüleivel.

 1. vA házirend az óvodában jól látható helyen - a faliújságon és az óvoda honlapján-az egész nevelési évben folyamatosan megtekinthető.

6. 2. A házirend felülvizsgálata és módosítása
A házirendet évente felül kell vizsgálni, és szükség esetén módosítani kell.

 1. vA házirend módosításáról a nevelőtestület dönt.
 2. vA házirend módosításánál újra ki kell kérni a Szülői Szervezet véleményét.

Bicske, 2013. december 7.

Készítette:

………………………………

             Iványi Ferencné

                                                              óvoda vezető

Az óvoda Házirendjében foglaltakkal véleményezési jogával élt:

………………………………      ….………………………           :….………………………

 Pusztainé Papp Krisztina                  Bognár Tímea                          Bancsiné Daru Edina
Szivárvány Tagóvoda             József Attila utcai Tagóvoda             Kakas Tagóvoda

 Szülői Szervezet elnöke              Szülői Szervezet elnöke               Szülői Szervezet elnöke

Elfogadta:

Az óvoda nevelőtestülete a Házirendet a      12/2013. (XII. 07.) számú Nevelőtestületi határozatával 100%-os igen szavazattal elfogadta. Az elfogadás tényét a határozatról készült mellékelt, jegyzőkönyvi kivonat tanúsítja.

Bicske, 2013. december 07.

                                                                                  ………………………………..

                                                                                              Iványi Ferencné

                                                                                                 óvoda vezető

Térkép_Bicske Városi óvoda Kakas Tagóvoda

 

Oldalainkat 5 vendég és 0 tag böngészi